Tartsd velünk az irányt!

Iskolatitkár

Iskolatitkár

FEOR:
411101
Foglalkozási terület:
Ügyvitel és adminisztráció
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudta-e, hogy az iskolatitkár feladatai akár az országhatárokat is átléphetik?

Ahogy nagyon sok városnak van testvérvárosa, úgy több iskolának van testvériskolája külföldön. A köztük lévő szoros kapcsolat diákcsere-programok szervezésében is megnyilvánul. Az iskolatitkár feladatai közé tartozhat ezeknek a programoknak a megszervezése. Ennek keretein belül felveszi a kapcsolatot a külföldi iskola képviselőivel, egyezteti a hazai diákok kiutazásának és a vendégdiákok érkezésének időpontját.
Részt vehet külföldi tanulmányi kirándulások szervezésében is. Ilyenkor az ő feladata a szállás lefoglalása és az utazás megszervezése.
 
Ön szerint az iskolatitkár feladatai közé tartozik a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek segítése?
Az iskolatitkár közvetlen kapcsolatot ápol az iskolaorvossal, a védőnővel és a gyermekvédelemmel foglalkozó munkatárssal. Így az ő észrevételeiket továbbíthatja az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak, valamint a szülőknek is lehetőségük van megkeresni őt kérdéseikkel. Ő intézi a nehéz szociális helyzetű tanulók anyagi támogatásához kapcsolódó teendőket is. Ehhez együttműködik a polgármesteri hivatallal. Fontos szerepe van abban, hogy az érintett gyerekek megkapják az étkezési- és tankönyvtámogatást.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az iskolatitkári szakma feladatkörei igen sokrétűek. Biztosítja az egyes tagintézmények és tagiskolák közti, továbbá az iskolán belüli zavartalan információáramlást. Adminisztratív tevékenységet végez, az egész rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében. Feladatai közé tartozhat személyes kapcsolatok tartása, továbbá egyes események, rendezvények megszervezése. Munkája nagy felelősséggel jár, mivel főként a tanulókkal áll kapcsolatbanés ezzel, egyfajta „példaképként” is szolgál számukra.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az iskolatitkár alapvető feladatai közé tartozik az érettségik szervezése, illetve lefolytatása. A tanári kar, illetve az iskolavezetés számára képzési szerződéseket készít elő, és ő intézi részvételüket a szakmai továbbképzéseken. Mindezeken túl főbb feladatai a következők:

 • Iskolai, tanügy-igazgatási, és tanulókkal kapcsolatos adminisztratív teendőket lát el. Vezeti a tanulói nyilvántartást, majd abból statisztikát készít. Igazolásokat állít ki családi pótlékhoz, vagy egyéb szociális ügyekhez kapcsolódóan.
 • Közreműködik a tankönyvek, folyóiratok, újságok, szakmai anyagok megrendelésében az iskola számára.
 • Információt közvetít az iskolavezetés, a pedagógusok, és a szülők között. Ő készíti elő a tanári, tantestületi értekezleteket. Időpontokat egyeztet az intézmény külső kapcsolataival.
 • Kulturális és sportrendezvények, ünnepségek szervezésében működik közre. Segít a diákcsere-programok lebonyolításában. Tanítási időn kívüli, a tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök szervezésében is részt vállal.
 • Segít a kötelező orvosi vizsgálatok lebonyolításában. Ilyen lehet például a minden évben elvégzendő fogászati vizsgálat, vagy a tüdőszűrés.
 • Pedagógusokkal kapcsolatos bér-, személyi- és munkaügyi feladatokat lát el. A pedagógusigazolványok nyilvántartását vezeti. Elszámolja a túlórákat és a helyettesítéseket.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az iskolatitkár munkakörébe közé tartozik az iktatás, elektronikus módon és írásban egyaránt. Kimenő és bejövő hívásokat kezdeményez, illetve fogad, valamint hivatalos ügyeket intéz. Ezen feladatainak ellátásához az alábbi eszközökre van szüksége:

 • számítógép;
 • telefon;
 • irodai és irodatechnikai eszközök – szkenner, fax, nyomtató, fénymásoló;
 • különféle szoftverek – adminisztrációs feladatainak ellátásához.
Munkája során elsősorban papírt használ – nyomtatványok, bizonylatok, stb. – illetve alapvető irodaszereket, amelyek nélkül nem tudná megfelelően ellátni feladatait.

Hol végzi a munkáját?

Az iskolatitkár jellemzően az irodájában tölti a teljes munkaidejét. Itt tárolja az iktatáshoz elengedhetetlenül szükséges nyomtatványokat és egyéb szükséges papírokat. A tanári kar számára szervezett értekezletek, illetve találkozók idején az eseménynek helyet adó helyiségben tartózkodik – tanári szoba vagy egy előadóterem. Esetenként részt vesz az általa szervezett programokon, így például szabadtéri program lebonyolításakor a szabadban tartózkodik.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az iskolatitkár munkáját a törvény által előírt, kötött, heti 40 órásnappali munkarendben végzi. A tanév egyes szakaszaiban, például a beiskolázási időszakban, félévzáráskor és az érettségi idején jellemző túlórákat mindig irodájában dolgozza le, nem jellemző rá az otthoni munkavégzés. Munkáját minden esetben hétközi munkanapokon végzi, hétvégén, illetve ünnepnapokon nem dolgozik.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Környezeti ártalmakkal kifejezetten nem jár ez a munkavégzés, mivel az iskolatitkár munkaideje nagy részét az irodájában tölti.

Fontos viszont a munkavégzés eszközeinek és berendezéseinek biztonsági előírások szerinti használata. 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az iskolatitkár munkája részben szellemi, részbenkönnyű fizikai munka,mivel gyakran kell különböző dokumentumokat egyik helyről a másikra vinnie.

Gerincbántalmak fordulhatnak elő, mivel ülőmunkát végez, így fontos a megfelelő szék használata a problémák elkerülése végett. Megterhelést jelenthet a szemnek a számítógép előtt végzett iktatómunka.
Pszichikai nehézséget jelenthet a monoton munkavégzés, bizonyos kritikus időszakokban elvárt a nagy teherbírás, a problémamegoldó képesség, és a pontos munkavégzés, a stresszes helyzetek kezelése.
Fontos a felgyülemlett stressz levezetése, illetve a szem és gerinc igénybevétele miatt a megfelelő mennyiségű pihenésre és feltöltődésre szánt idő.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az iskolatitkár munkája során nagyon sok emberrel tartja a kapcsolatot. Közvetlen felettese az iskolaigazgató, de naponta egyeztet az igazgatóhelyettesekkel és a szaktanárokkal is. Kapcsolatot tart:

 • a diákokkal, akik hozzá fordulnak a diákigazolványukkal, vagy az érettségit és a továbbtanulást érintő kérdéseikkel;
 • a szülőkkel, a fogadóórák megszervezése céljából;
 • az iskolaorvossal illetve az iskolafogásszal.
 • külsős partnerekkel egyeztet az iskolai események, táboroztatások alkalmával.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az iskolatitkári szakmában országos viszonylatban havi bruttó 227.000 Ft körül alakul az átlagkereset. Mivel közalkalmazott, így bérezése elsősorban a törvényi szabályozástól függően változhat. A munkavállaló szakmai tapasztalatának, nyelvtudásának, iskolai végzettségének függvényében a havi átlagkereset 182.000 és 237.000 Ft között mozog. Így e foglalkozás kereseti viszonyai a hazai átlagnak megfelelően alakulnak. Ez a kereset nem mutatott jelentős változást az utóbbi években.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A rövidtávú előrejelzés szerint az iskolatitkári foglalkoztatásúak iránt mutatkozó kereslet a jövőben enyhén emelkedik. Az ügyviteli foglalkozások a tartós munkaerőhiány által leginkább érintett szakmák közé sorolhatók, így várhatóan az ilyen képzettséggel rendelkezők számára az elhelyezkedés nem okoz majd problémát. Az oktatási rendszer további átalakulásával az iskolatitkári szakma iránti kereslet növekedésére lehet számítani. A munkaerővel kapcsolatos elvárások is nőnek, így várhatóan az egyre magasabb képzettségű munkavállalók találhatnak könnyebben munkát.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az iskolatitkárnak gyakran kell adminisztrációs és szervezői feladatokat végeznie. Ezek sikeres ellátásához elengedhetetlen bizonyos főbb képességek és készségek megléte a szakember számára:

 • Kommunikációs képesség, mivel munkája során gyakran kerül kapcsolatba emberekkel.
 • Pontosság és megbízhatóság, a határidők betartásához.
 • Rendszerezés, az adminisztrációs feladatainak sikeres ellátásához és az iktatáshoz.
 • Szervezőképesség, az iskolai rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához.
 • Digitális kompetencia.
 • Figyelem és felelősségtudat, hogy minden problémát egyformán hatékonyan tudjon kezelni.
 • Szövegértés.
 • Csapatmunka, hogy a kollégákkal együtt is hatékonyan tudjon dolgozni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az iskolatitkár feladatainak ellátása főleg szellemi igénybevétellel jár, így a foglalkozás gyakorlásához szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 • jó beszédkészség;
 • ép hallás és megfelelő látás, a folyamatos és érthető kommunikációhoz;
 • ép karok és kezek, a gépeléshez és az adminisztrációhoz.
Ergonómiailag helyesen kialakított körülmények között, speciális eszközök használatával, munkaköri részfeladatokat látás- és mozgássérültek is végezhetnek. Képernyő felolvasó program (Jawsfor Windows), Braille írásra alkalmas számítógép, pontíró, Braille kijelzős számítógép beszerzése nem látók számára is lehetővé teszi a szakma gyakorlását. Mozgássérültek (pl. kéz és-csukló sérülés) esetében is szükség lehet a számítógép használatát megkönnyítő speciális változtatásokra (pl. a billentyűzet képernyőn való megjelenítése, a szöveg bevitelt megkönnyítő gömbegér használata). Fontos továbbá a munkatér berendezéseinek ergonomikus, a kerekesszékhez igazodó kialakítása, a fizikai akadálymentesítés biztosítása (pl. liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók felszerelése), ill. a látássérültek számára vezetőcsíkok alkalmazása.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az iskolatitkárnak főleg a humán tárgyakban kell eredményesnek lennie, hogy el tudja látni feladatait. De munkájához fontos az is, hogy ismeretet szerezzen a reál tárgyakban.

Legfontosabb tárgyai a:
 • kommunikáció-magyar nyelv és irodalom – adminisztrációs munkájához feltétel a nyelvhelyesség;
 • matematika;
 • informatika.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az iskolatitkár akkor érzi igazán elemében magát, amikor van megoldandó feladata. Gyorsan átlátja a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandó a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, a feladatok megoldását megszervezni. Függetlenül és önállóan képes végezni munkáját. Kedveli a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Fontosnak tartja, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessen. Kedveli az olyan munkát, ahol személyes kapcsolattartásra van szükség.

 • Megvalósító
 • Közösségi
 • Tárgyias

Mi jellemző a Iskolatitkár munkájára?

Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (20%)
(20 - 80)
Aprólékos megoldások (80%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Ügyviteli titkár (54 346 02)

A munkakör legjellemzőbben az Ügyviteli titkár emeltszintű szakképesítéssel tölthető be.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképesítés megkezdésének feltétele az érettségi, valamint a képzés megkezdését megelőzően szükséges a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az ügyviteli titkár szakképesítés iskolai rendszerben, ügyvitel ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt.

A képesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között szintén megszerezhető, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat.
A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen pl. önkormányzati ügyfélszolgálatnál, vállalkozások irodáiban tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak kiemelt területei: a gazdasági alapfeladatok, a titkári ügyintézés, rendezvény- és programszervezés valamint hivatali protokoll ismeretek, gépírás és iratkezelés, levelezési ismeretek, kommunikáció. Főbb tantárgyak:

 • gépírás és iratkezelés gyakorlat;
 • levelezési ismeretek;
 • kommunikáció alapjai;
 • gazdasági alapismeretek;
 • jogi ismeretek;
 • vállalkozási ismeretek;
 • ügyviteli ismeretek;
 • hivatali protokoll ismeretek.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Az ügyviteli titkár szakképesítést megszerzők számára a betölthető munkakörök jellemzően a munkahelyek specializációjában térnek el. Ezek között az átjárás meglehetősen könnyű:

 • iskolatitkár;
 • óvodatitkár;
 • szerkesztőségi titkár;
 • színházi titkár.
Az idegen nyelvek ismerete mindenképpen szélesíti az elhelyezkedési lehetőségeket.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok a pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu– hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu- a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
 
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Szakmámban nagy kihívást jelent, hogy sok feladattal kell egyszerre foglalkoznom. A vezetők utasításainak teljesítése mellett sok adminisztrációs munkával kell megbirkóznom, miközben a diákok rendelkezésére is kell állnom. A szülői munkaközösség ügyeivel is tisztában kell lennem, emellett pedig iskolai programok szervezésére is időt kell szakítanom. Az, hogy ennyi mindenkinek kell egyszerre megfelelnem, elég nagy nyomást jelent, így nagyon fontos hogy az időmet jól osszam be. Az érettségi időszakban különösen sok a munkám, így ilyenkor elengedhetetlen hogy jól ki tudjam magamat pihenni egy-egy munkanap után.”- mondta el G. Lászlóné, több éve dolgozó iskolatitkár.

További érdekességek

Ön szerint az iskolatitkár munkaeszközei mennyit változtak az évek során?

Az iskolatitkár munkaeszközei hatalmas változásokon mentek keresztül az elmúlt két évszázadban. A XIX-XX. század folyamán még főleg írógéppel végezték munkájukat, mára azonban a technika fejlődésével fő munkaeszközükké a számítógép vált. A dokumentumok sokszorosítására indigót – tinta - és stencilt használtak. A stencil két, A4-es méretűnél kicsit nagyobb összeragasztott lap, amelynek egyik oldala viaszbevonatot kapott. Ebbe az írógép lyukasztotta bele a megfelelő betűket és írásjeleket. Ezeket mára felváltotta a fénymásoló és a nyomtató.

Tudta-e, hogy már történelmi magyar személyek is foglalkoztak gyorsírással?

Arany János leveleinek gyűjteményében, az egyik Petőfi Sándorhoz írt levelében gyorsírásos rész is található. Arany és Petőfi írásaiban nem találkozunk sehol másutt gyorsírással. A kutatók szerint játékos, titkos írásnak szánta, hogy Petőfi felesége, Szendrey Júlia ne tudja elolvasni. Más nagy történelmi személyek, mint például Széchenyi István is ismerte a gyorsítást. Ő 1832-as angliai útján figyelt fel az ottani parlament gyorsíróira, és a bécsi titkos rendőrség jelentéseiből tudható, hogy ő és Wesselényi Miklós is alkalmazott az összejöveteleiken gyorsírókat.

Tudta, ki volt az első titkár?

Döbrentey Gábor, aki a XVIII. század végén született Somlószőlősön. Sokoldalú ember volt, a Magyar Tudományos Akadémia titkára, költő, és királyi tanácsos is. 1805-ben, Sopronban a nyelvi osztály magyar egyesületének előbb tagja, majd titoknoka lett. A titkár neve régen titoknok volt, mert már akkor is megtudhatott bizalmas adatokat munkája során. Később az Országgyűlés, majd a Nemzeti Kaszinó és a Lóversenytársaság jegyzője is lett. 1831. február 20-án a Magyar Tudományos Akadémia titoknokává választották. 

Szívesen megismerkedne olimpikonokkal?

Az iskolatitkár részt vesz az iskolai rendezvények lebonyolításában. Például foglalkozhat olyan esemény szervezésével, ahol a diákoknak lehetőségük van számukra példaképül szolgáló hírességek megismerésére. Ilyenek lehetnek sportolók, színészek, zenészek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak területükön. Velük is az iskolatitkár veszi fel a kapcsolatot, és egyezteti a rendezvény részleteit.

Munkaadók mondták

Vissza az listához