Tartsd velünk az irányt!

Pszichológus

Pszichológus

FEOR:
262800
Foglalkozási terület:
Jog és társadalomtudomány
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Pszichológia mesterképzési szak (MA))

Bevezető

Járt már pszichodrámán?

A pszichodráma egy olyan csoportos önismeret-fejlesztő, közösségformáló, vagy akár szervezetfejlesztésre, oktatásra is használható módszer, melynek során a résztvevők eljátsszák, megjelenítik a szóban forgó lelki tartalmakat, élményeket és konfliktusokat. A csoportot képzett szakemberek vezetik és a drámajáték során elhangzottakat a csoport közösen dolgozza fel segítségükkel. A módszer hazánkban egyre népszerűbbé válik, folyamatosan indulnak pszichodráma módszertanú önismereti csoportok.
 
Töltött már ki Rorschach tesztet?
A Rorschach teszt egy személyiségdiagnosztikai eszköz, melyet tapasztalt pszichológusok arra használnak, hogy az ügyfél személyiségét jobban megismerhessék. A vizsgálatot személyesen kell elvégezni: egy rövid bevezető után a pszichológus egyenként felmutat tíz tintafolt-szerű képet (ezek egy része fekete-fehér, más része színes), és megkéri a klienst, hogy mondja el, mit lát az ábrán, milyen alakzatot fedez fel a kép egészén, vagy egyes részein. Az értékelés során a válaszok alapján a pszichológus számára kibontakozik egy teljesebb kép a tesztet elvégző ügyfél személyiség struktúrájáról.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A pszichológus olyan szakember, aki a lelki élet jelenségeivel foglalkozó tudomány, azaz a pszichológia területén rendelkezik mély szakmai tudással, és ezt arra használja, hogy az emberek mentális állapotát, egyének és csoportok magatartását vizsgálja, gyógyítsa vagy fejlessze. Az így megszerzett ismereteket terápiás foglalkozásokon, személyes vagy csoportos helyzetekben az egyéni, társadalmi, nevelési, foglalkozási beilleszkedés és fejlődés elősegítésére alkalmazza. Pszichológusok dolgozhatnak oktatási, egészségügyi intézményekben, szervezetekben – iskolákban, kórházakban –, alkalmazhatják őket üzleti vállalkozások, vagy vezethetik saját magánrendelőjüket is. A pszichológus nem pszichiáter, azaz orvosi végzettséggel nem rendelkezik, így gyógyszert nem írhat fel, de ha ezt szükségesnek tartja, akkor javasolhatja pszichiáter bevonását a terápiába.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A pszichológus a pszichológia tudományának kutatásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos feladatok összességét látja el. Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Felméri és diagnosztizálja a kliens állapotát, a felmerülő problémákat, betegségeket. Ehhez pszichológiai diagnosztikai eljárásokat alkalmaz.
 • Azonosítja a diagnózis kezeléséhez szükséges módszereket. Szaktudását alkalmazva személyre szabott kezelési tervet dolgoz ki.
 • Klienseivel rendszeresen találkozik. A terápiás ülések során gyakorlati pszichológiai módszerek, beavatkozó eljárások alkalmazásával együtt dolgozik velük a problémák megoldásán.
 • A kliensekkel való találkozásokon elhangzottakat dokumentálja. A kliens fejlődését, a munkafolyamat irányát és előrehaladását rögzíti.
 • Kapcsolatot tart a kliens mentális állapotának változásában érintettekkel. A családtagokkal, az oktatási hatóságokkal vagy a munkáltatóval megbeszéléseket folytat, javaslatokat tesz a problémák lehetséges megoldására és kezelési módokra.
 • Pszichológiai témájú kutatásokat végez.
  • Különféle mentális, fizikai és egyéb tulajdonságok, többek között az intelligencia, a képességek, készségek és rejtett képességek mérésére szolgáló teszteket dolgoz ki, ezek elvégzésében közreműködik, és az eredményeket értelmezi, értékeli.
  • Mentális betegségek, érzelmi és személyiségzavarok diagnózisával, kezelésével és megelőzésével kapcsolatos pszichológiai tényezőket tanulmányoz.
  • Megfigyeli, tanulmányozza a lelki jelenségeket, törvényszerűségeket, vizsgálja a gondolkodás, az érzelmek, és az emberi viselkedés természetét.
 • Kutatási eredményeit közzéteszi. Szakcikkeket publikál, szakkönyveket ír, konferenciákon előadásokat tart.
 • Tudását fejleszti. Megbeszéléseket folytat a pszichológiához kapcsolódó más szakterületek szakembereivel. Konferenciákra jár, tanulmányozza a szakirodalmat, más pszichológusokkal egyeztet.
 • Részt vesz a pszichológusképzésben. Egyetemi oktatóként előadásokat tart, vagy a gyakorlati képzésben működik közre.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A pszichológus munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • szakmai eszközök, módszerek: rajzelemzés, mozgásterápia, viselkedésterápia, diagnosztikai és kezelő gyakorlatok, feladatok, kérdőívek, tesztek;
 • szakkönyvek, publikációk;
 • dokumentációs nyomtatványok, haladási naplók;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, irodatechnikai szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.

Hol végzi a munkáját?

A pszichológus munkáját belső helyszíneken végzi, önálló tanácsadó szobában, vagy csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben. Dolgozhat állami egészségügyi (pl. szakrendelők) vagy szociális szférában (pl. nevelési tanácsadó), vagy vezetheti magánrendeléseit (magánrendelő, amely lehet a lakásának egy erre alkalmas szobája is). A munkavégzés helyszínére ennél a foglalkozásnál jó megvilágítás, tiszta környezet és megfelelő hőszabályozás jellemző. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A pszichológus munkaideje a normál munkarendnek megfelelően alakul, azaz hétfőtől péntekig napi 8, heti összesen 40 órát dolgozik. A munkaidő az alkalmazottként dolgozó pszichológusok esetében nagyban függ az adott intézmény munkarendjétől. Egyes intézményekben a pszichológusok váltott műszakban dolgoznak. Amennyiben a pszichológus magánpraxist vezet, akkor ő maga szabja meg munkarendjét, az ügyfelekkel előre egyeztetett időpontokban. Ilyen esetben gyakori a reggeli és az esti rendelési idő is, mert az ügyfelek általában munkaidőt megelőzően vagy azt követően jutnak el hozzá. Túlórázás, hétvégi munkavégzés egy-egy krízishelyzetben előfordulhat.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A pszichológus szakma esetében egészségre ártalmas tényezők, baleseti veszély nem jellemző. Ugyanakkor a fokozott érzelmi terhelés, a stressz és a túlterheltség, valamint az időkényszer alatti munkavégzés könnyen vezethet pszichés elfáradáshoz, illetve hosszútávon kiégés alakulhat ki.

Éppen ezért rendkívül fontos e szakemberek számára, hogy találjanak időt a feltöltődést nyújtó szabadidős tevékenységre, kikapcsolódásra, testmozgásra. 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A pszichológus tevékenysége elsősorban szellemi munka, mely könnyű fizikai terheléssel jár: a munkát jellemzően ülő testhelyzetben végzi a szakember. A munkával járó pszichikai terhelés magas, hiszen a szakember gyakran kilátástalan, reménytelen helyzetben vagy krízisben lévő egyénekkel, párokkal, csoporttagokkal foglalkozik.

Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt. Emellett a pszichológusok legtöbbször maguk is részt vesznek terápiás – szupervíziós – üléseken, hogy az eléjük kerülő eseteket maguk is feldolgozzák, szellemi frissességüket, elkötelezettségüket megőrizzék.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A pszichológus munkája során elsősorban a hozzá forduló ügyfelekkel, betegekkel tartja a közvetlen kapcsolatot. Együttműködik továbbá:

 • vezetőjével, amennyiben alkalmazottként dolgozik;
 • más szakmabeliekkel;
 • más szakterületek képviselőivel, például belgyógyászok, pszichiáterek;
 • az őt alkalmazó szervezet többi dolgozójával, például adminisztratív munkatársak;
 • egyetemi oktatóként a tanár kollégákkal és a hallgatókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A pszichológusok országos viszonylatban átlagosan havi bruttó 220.000 forintot keresnek. Attól függően, hogy a pszichológus melyik országrészben dolgozik, mennyi tapasztalata van, és milyen intézményben dolgozik (magán vagy állami szervezet) bruttó átlagkeresete a statisztikai adatok alapján 170.000-290.000 forint között változik. Állami alkalmazottként a kereset a közalkalmazotti bértábla szerint alakul. A magánpraxist vezető szakember esetében a pszichológus teherbírása, időbeosztása, a kliensek mennyisége és az általa nyújtott gyógyító, támogató tevékenység elismertsége, népszerűsége is meghatározza, hogy mennyit keres, így a fenti adatoktól eltérhet a keresete.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A lelki egészség (idegen szóval mentálhigiéné) fontosságát napjainkban egyre szélesebb körben felismerik, így egyre inkább szükség lesz a jól képzett pszichológusokra. A pszichológián belül különösen népszerű és keresett területekre szakosodott szakemberek számára az elhelyezkedés várhatóan könnyebb lesz. A pszichológusként való elhelyezkedés esélyeit tovább növeli, ha a szakembernek többéves szakmai tapasztalata van, és idegen nyelvi ismeretekkel is rendelkezik. A számítástechnika fejlődésével tovább szélesedik az elhelyezkedési lehetőségek skálája, gondolhatunk itt akár szoftveres tesztek összeállítására és értékelésére, vagy az on-line tanácsadásra.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A pszichológus munkája akkor sikeres, ha munkájával a pszichológia tudományának fejlődéséhez, új módszerek és technikák kidolgozásához hozzájárul, illetve ha a hozzá forduló kliensek, betegek lelki problémáinak megoldását, mentális egészségük javítását, helyreállítását sikeresen támogatja. Ehhez a mély szakmai ismeretek mellett a következő képességekre, készségekre van szüksége:

 • Empátia, melynek segítségével könnyen bele tud helyezkedni a hozzá forduló kliensek helyzetébe, és megértően tud viselkedni velük;
 • Kommunikációs képesség, hiszen munkája döntően a betegekkel, kliensekkel, vagy kollégákkal való megbeszélésekre, szóban történő segítségadásra épül;
 • Logikus gondolkodás, hogy a kliensek, betegek által felvetett problémák megoldásához javaslatokat tudjon megfogalmazni, illetve a kutatási tevékenység során a szakirodalom feldolgozásához is szükséges;
 • Figyelem, mely a terápiás ülések eredményes lebonyolításához elengedhetetlen;
 • Tanulás, hiszen a pszichológusnak szinten kell tartania tudását, sőt folyamatosan fejlesztenie is kell azt, hogy megismerje az új módszereket, technikákat, kutatási eredményeket;
 • Önállóság, hogy munkáját egyedül tudja végezni, a szakmai döntéseket hatáskörén belül meg tudja hozni.
 
Mindezek mellett a pszichológus munkájának végzését segíti a vállalkozói kompetencia is, melyre abban az esetben van különösen nagy szükség, ha magánpraxist vezet a szakember.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások az ügyfelekkel történő beszélgetésekhez, a velük elvégeztetett feladatok kiértékeléséhez kötődnek elsősorban:

 • ép hallás – hogy jól és gyorsan megértse, amit kliensei és betegei mondanak;
 • jó beszédkészség – melynek segítségével kliensei és betegei is könnyen megértik, amit ő mond, vagy kérdez;
 • jó látás – a számítógép, a felhasznált tesztek és az irodatechnikai eszközök hatékony használatához;
 • ép kezek, ujjak – a billentyűzet kezeléséhez, illetve amikor például művészetterápiát, műszeres vizsgálatokat végez.
Fontos követelmény a pszichés terhelhetőség, a jó figyelemösszpontosítás, a felelősségérzet, az érzelmi stabilitás, a türelem, és magas szintű empátia.
Mozgás, hallás-, és látássérült pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő. 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához fontos megalapozni a képzés során tanult szakismereteket, melyet elsősorban a következő tantárgyakban való jártasság segít elő:

 • biológia-egészségtan – az emberi test és lélek működésének alapismereteit biztosítja;
 • kommunikáció-magyar nyelv és irodalom – melynek segítségével biztosítható, hogy könnyen megtalálja gondolatainak legjobb, az ügyfél részére leginkább befogadható kifejezési módját, stílusát;
 • filozófia – az elméleti tudományok megismeréséhez ad alapinformációkat;
 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – általános műveltséget, a hozzá fordulók társadalmi beágyazottságának megértését segíti.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A pszichológus munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek, és kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség. Fontos számukra emellett, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások kidolgozására. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 • Közösségi
 • Elemző
 • Megvalósító

Mi jellemző a Pszichológus munkájára?

Személyközpontú (95%)
(95 - 5)
Tárgyias (5%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (10%)
(10 - 90)
Gondolatokra irányuló (90%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Okleveles pszichológus
Felsőoktatási szak neve: Pszichológia mesterképzési szak (MA)

A munkakör betöltéséhez Pszichológus szakképzettség szükséges, amely Pszichológia mesterképzési szakon (osztatlan MA) szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megszerzése után elkezdhető Pszichológia osztatlan mesterképzési szak sikeres elvégzése. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A pszichológia osztatlan mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik, a képzési idő 10 félév. A képzés során terepgyakorlatra is sor kerül a képzőhelyen, vagy külső intézményben, erre szakosított, gyakorlott pszichológus vezetésével, melynek időtartama legalább 120 óra.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a hallgatók először alapismereteiket bővítik, majd kötelező szaktárgyakat tanulnak. Ez után kerül sor a szakirány választására, melyet követően differenciált képzésben vesznek részt. Választható szakirányok: kognitív pszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia, munka- és szervezetpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia. Néhány főbb alapozó és kötelező tantárgy:

 • Fejlődéslélektan;
 • Kognitív pszichológia;
 • Személyiség lélektan;
 • Pályaszocializáció;
 • Pszichológus etika;
 • Kommunikációs készségfejlesztés.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A végzettség birtokában igen sokféle területen lehetséges elhelyezkedni, többek között az alábbi munkakörök betöltésére nyílik mód:

 • Családterapeuta;
 • Gyermekpszichológus;
 • Igazságügyi pszichológus, szakértő;
 • Klinikai pszichológus;
 • Kutató pszichológus;
 • Pszichoterapeuta;
 • Személyiségfejlesztő;
 • Vállalati pszichológus.
A terapeutaként való tevékenykedés feltétele jellemzően a mesterképzés elvégzése után további módszer-specifikus képzések, önismeret és terápiás gyakorlat megszerzése.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Lili, aki tizenhatodik éve dolgozik pszichológusként kérdésünkre a következőket mondta el: „Számomra az a munka legnagyobb kihívása, hogy időt és lehetőséget találjak arra, hogy feltöltődjem, regenerálódjak. Mint minden segítő foglalkozás, a pszichológusé is nagyon sokat kivesz az emberből. Meg kell tanulni a nap során elhangzottakat a helyükön kezelni: nem magamra húzni a kliensek problémáit, elvonatkoztatni az életüktől, hogy a munka után tudjam élni a magamét. A feltöltődés azért is fontos, mert csak akkor tudok másoknak figyelmet és támogatást adni, ha közben magam rendben vagyok, segítő energia készletem rendelkezésre áll. Ezért is járok magam is terápiára, elemzem segítő társammal a klienseknél fellépő helyzeteket. Mindez lehetővé teszi, hogy segítsek mások mentális egészségének megőrzésében, helyreállításában. Nincs annál felemelőbb érzés számomra, mint amikor egy hosszú, nehéz munkafolyamat, lelki együttdolgozás eredményeképpen sikereket elérve búcsúzhatok el egy klienstől.”

További érdekességek

Mit gondol, a pszichológus személyisége, tulajdonságai miért fontosak egy-egy terápia során?

A pszichológusi foglalkozás egy nagyon sajátos tevékenység, mert a lélekgyógyászat során a szakember saját személyiségét, mint munkaeszközt használva alkalmaz módszereket mások gyógyítása érdekében. Így elmondható, hogy nemcsak a szakképzettség megszerzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy valaki jó pszichológus legyen, hanem az is, hogy rendelkezzen bizonyos személyiségjegyekkel. Ezek közül a legfontosabbak a beleérző képesség, a hitelesség és az, hogy másokat feltétel nélkül el tudjon fogadni – így érezheti magát biztonságban az ügyfél és fog megnyílni a pszichológus előtt.

Ön szerint milyen szakterületekre specializálódhat a pszichológus?

A pszichológiának különféle elméleti irányzatai vannak, például: biológiai, pszichoanalitikus, behaviorista, kognitív, vagy humanisztikus iskola. Emellett megkülönböztethetünk szakterületeket az alkalmazás területe szerint is. Ilyen esetben beszélhetünk például klinikai pszichológiáról, pedagógiai pszichológiáról, reklámpszichológiáról, kriminálpszichológiáról, és már az internet pszichológiájáról is. A kezelés célja szerint létezik például életvezetési, párkapcsolati, pályaválasztási, családterápiás pszichológia is.

Tudja-e, miért felelős a sportpszichológia?

A sportpszichológusok a sportolók lelki egészségének megőrzését, helyreállítását állítják tevékenységük középpontjába. Már a sportágválasztásnál jelen lehetnek, a személyiséghez leginkább passzoló sport megtalálását támogatva. Részt vehetnek egyes sportolók mozgásfejlesztésének segítésében is, bonyolult, összetett mozgások elsajátításának megkönnyítésével. Emellett a sportpszichológusok egyik legfontosabb tevékenysége a teljesítőképesség magas szintjének fenntartása, az ingadozások okainak feltárása. A pszichológus munkája során elsősorban a sportolóval dolgozik, de szorosan együttműködik az edzővel és a sortolót támogató közösséggel is.

Hallott már Sigmund Freud-ról?

Freud a pszichoanalízis iskolájának alapítója és leghíresebb képviselője. A 19. században tevékenykedett és elsősorban a személyiség felépítését tanulmányozta, valamint a tudattalan emlékek és motivációk hatását a személy tudatos viselkedésére. A pszichoanalitikus iskola alapfeltevése szerint a személy a számára kellemetlen, feldolgozhatatlan érzéseket, gondolatokat elfojtja, és ezek később neurózis formájában törhetnek felszínre. Freud ezen elfojtott emlékek felszabadítására használta a hipnózis és a szabad asszociáció technikáját.

Munkaadók mondták

Vissza az listához