Tartsd velünk az irányt!

Általános iskolai tanár, tanító

Általános iskolai tanár, tanító

FEOR:
243100
Foglalkozási terület:
Oktatás és nevelés
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Tanító, illetve Általános iskolai tanár (BA))

Bevezető

Ön szerint miért fontosak a tanulmányi versenyek?

A tanulmányi versenyek – legyenek akár állami, akár magánszervezésűek – az egy korosztályba tartozó tanulók képességei közti különbségek feltárására hivatottak. Szinte az összes tantárgyból indítanak ilyeneket, több korcsoportra lebontva. Bár a diákok külön felkészítést igényelhetnek a tárgyat tanító tanár részéről, azonban egy tanulmányi versenyen elért jó helyezés nem csak a tanuló, hanem tanára számára is nagy eredmény, hiszen tőle kapta tudása legnagyobb részét.
 
Mit gondol, melyik az egyik legrégebbi íróeszköz?
Egy világos, sokszor hófehér mészkőféle, a kréta. Nevét az egyik előfordulási helye, Kréta szigete után kapta, de legismertebben a doveri fehér szikláknál jelenik meg. Könnyen porlik, ezért kiválóan használható íróeszközként, valamint könnyű letörölni, amely az írófelület többszöri használatát teszi lehetővé. Manapság alkoholos filcekkel szokták kiváltani, mert kevésbé porzik, azonban ezek másfajta táblát is kívánnak meg.
 

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az általános iskolai tanár, tanító oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyerekeket. A tanító az 1-6. osztályok között foglalkozik a tanulókkal, míg a tanár az 5-8. osztályok között. A tanítók 1-4. osztályig minden szakterületet, 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területet, míg a tanárok 5-8. osztályok között szaktantárgyakat oktatnak. A tanárok és tanítók munkája rendkívül felelősségteljes, hiszen a konkrét szakismeretek átadásán túl a gyerekek nevelésében is fontos szerepük van. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az általános iskolai tanár és tanító feladatai nem csupán a tananyag megtanítására korlátozódnak. Munkájához tartozik a tanulók előmenetelének értékelése, ennek dokumentációja, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás is. Egyfajta példaképként szerepet játszik a gyerekek nevelésében, így feladatai végzése közben felelőssége teljes tudatában kell eljárnia. Munkája során a következő feladatokat és tevékenységeket végzi:

 • A tanterv alapján elkészíti az általa oktatott tantárgyak tanmenetét. Felkészül az egyes tanítási órákra, szükség esetén audiovizuális szemléltető eszközöket – projektort stb. – alkalmaz.
 • A tanulókkal közösen feldolgozza és megbeszéli a tananyagot. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket tisztázza.
 • Házi feladatot ad. Ellátja a diákokat az ennek megoldásához szükséges minden információval, majd le is ellenőrzi ezeket.
 • Rendszeresen felméri a tanulók tudását. Szóban feleltet, dolgozatokat irat, majd ezeket kiértékeli.
 • Felügyeli a gyerekeket. Fenntartja az iskola rendjét, így biztosítva az oktatási munka zavartalanságát.
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel. Ezt elsősorban fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával teszi.
 • Részt vesz az iskolai értekezleteken. Tantestületi üléseken, nevelési értekezleteken és továbbképzéseken vesz részt.
 • Rendezvényeket szervez. Ezek lehetnek akár osztálykirándulások vagy sportesemények is.
 • Adminisztrációs feladatokat végez. Vezeti a naplót, majd a félévi és az év végi értékelést követően a tanulók bizonyítványait is. 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az általános iskolai tanár és tanító által használt eszközök elsősorban a tanórákon kapnak fontos szerepet, hiszen legnagyobb részüket a diákok oktatásában alkalmazza. Azonban emellett olyan eszközöket is használ, amelyek kiértékelési, kapcsolattartási vagy dokumentációs feladatait könnyítik meg. Az általa használt legfőbb eszközök a következők:

 • tankönyv;
 • füzet;
 • tábla, kréta;
 • napló, elektronikus napló, ellenőrző;
 • tábla, mely lehet interaktív/digitális.
A tanórák alkalmával előfordul, hogy a tanárok és tanítók az általuk oktatott gyerekek igényeinek megfelelően különféle szemléltető eszközöket használhatnak, mint például méterrudat, számolókorongot, mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket stb. A dolgozatokat papírra nyomtatja ki, azok javítását tollal végzi.

Hol végzi a munkáját?

Az általános iskolai tanár és tanító munkavégzésének elsődleges helye az iskola. A tanórákat tantermekben tartja meg, amelyek az oktatás minőségének, és a gyerekek igényeinek megfelelően fel vannak szerelve. A tanórák közti szünetekben a tanári szobában tartózkodik, esetleg folyosóügyeletet lát el. Tartózkodhat továbbá az ebédlőben, tornateremben, udvaron is. Különböző rendezvények, mint például osztálykirándulások és sportesemények, kulturális események alkalmával az azoknak helyet adó területen tartózkodik.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az általános iskolai tanár és tanító normál munkarendben dolgozik. Az oktatás jellemzően a délelőtti órákban folyik, de gyakoriak lehetnek a délutáni, esti elfoglaltságot igénylő feladatok is, pl. szakkörök, korrepetálások, dolgozatjavítás. A hétvégi és éjszakai munkavégzés csak osztálykirándulások és iskolai rendezvények során jellemző. A továbbképzéseken is alkalmanként hétvégén kell részt vennie.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az általános iskolai tanító és tanár nem számít balesetveszélyes foglalkozásnak, de fontos a következő területekre külön figyelmet fordítania:

 • az oktatási eszközök, berendezések használatából adódhat esetleges baleset;
 • a gyerekek fegyelmezése, a szülőkkel való kapcsolattartás lehet feszültségforrás;
 • a megtartandó órák száma, az arra való felkészülés okozhat túlterheltséget;
 • vannak kötelezően betartandó határidők, pl. félévi bizonyítvány kiosztása, amelyek okozhatnak időnyomást.
 • a munkának vannak ismétlődő részei – pl. egy évfolyamon belül több osztálynak ugyanazt az anyagot leadni – amelyek kiégéshez vezethetnek.
A munkavégzés során nagyon fontos a munkavédelmi és a biztonsági előírások maradéktalan betartása és betartatása a gyerekekkel is.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az általános iskolai tanár és tanító részben szellemi, részben pedig könnyű fizikai munkát végez. Munkája során gyakran kell hosszabb ideig ülve vagy állva maradnia, ez megterhelő lehet a hát és a gerincoszlop számára. A hosszabb állás jó állóképességet kíván. A tanórához használt eszközök és anyagok cipelése és használata könnyű, míg az osztálykirándulások lebonyolítása fokozott fizikai igénybevétellel járhat. Munkája során pszichikai megterhelést jelenthet:

 • a diákok oktatása, kérdéseik megválaszolása, figyelmük fenntartása;
 • a tantestület más tagjaival és a szülőkkel való kapcsolattartás;
 • az iskolai rend fenntartása.
Mivel fizikai és pszichikai kihívásoknak egyaránt ki van téve, a tanár és tanító számára nagyon fontos, hogy elegendő időt töltsön pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységgel, sporttal.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az általános iskolai tanár és tanító elsősorban kisdiákokkal találkozik munkája során, akiknek oktatását és nevelését egyaránt végzi. Napi kapcsolatban áll az iskola más alkalmazottaival, az igazgatóval, a tantestületi tagokkal, az adminisztrációs munkatársakkal és a technikai személyzettel egyaránt. Rajtuk kívül kapcsolatot tart:

 • szülőkkel;
 • más intézmények képviselőivel;
 • rendezvények alkalmával az azoknak helyet adó intézmény munkatársaival.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az általános iskolai tanárok és tanítók munkabérét elsősorban a pedagógusi életpálya modell határozza meg. A pedagógusokat 5 kategóriába lehet besorolni, és ez határozza meg alapvetően fizetésüket is. Míg egy pályakezdő tanár fizetése bruttó 155.000 Ft havonta, egy harmincöt éves tapasztalattal rendelkező kutatótanár fizetése akár havi bruttó 300.000 Ft is lehet. Ezekben a szakmai kategóriákban az előrelépésre, a továbbképzések elvégzése nyújthat lehetőséget, valamint minősítő eljáráson is át kell esni.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A rövidtávú előrejelzés szerint hazánkban az általános iskolai tanító és tanár szakmában dolgozók iránti a jövőben is várható kereslet. Ezt elsősorban az indokolja, hogy a jövő nemzedékének oktatására és nevelésére mindig is szükség lesz. Az ebben a szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei biztatóak, hiszen a nyugdíjba vonuló pedagógusok helyeit frissen végzettekkel kell feltölteni. Magasabb végzettséggel, valamint továbbképzéseken való intenzív részvétellel az elhelyezkedési esélyek továbbnövelhetők. 

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Ahhoz, hogy az általános iskolai tanító és tanár minden feladatát egyformán sikeresen és szakszerűen végezhesse, a következő képességekre és készségekre van szüksége:

 • Kommunikációs képesség, hogy képes legyen a gyerekekkel könnyen megértetni magát, valamint munkatársaival és a szülőkkel jó kapcsolatot ápolni.
 • Felelősségtudat, mert munkájának minden részét a gyermekek fejlődését maximálisan szem előtt tartva kell végeznie.
 • Önállóság, hiszen a tanteremben egyedül oktat, így ott maga kell, meghozza a döntéseket.
 • Emlékezet, hiszen mind a tananyagot, mind a tanulók teljesítményét fontos, hogy vissza tudja idézni.
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mert alkalmanként fegyelmeznie is kell, a tanulók közti konfliktusokat is meg kell oldania, valamint a szülőkkel is közös hangot kell találnia.
 • Tanulás, hiszen fontos, hogy ő maga is képes legyen új dolgok elsajátítására, ne csupán a gyerekektől várja el azt.
Mindezeken túl munkájában jó hasznát veheti a kreativitásnak, hogy a kisdiákok számára a lehető legbefogadhatóbb módon oktasson. A szövegértés segítségével a tananyagot tudja könnyen elsajátítani. A tolerancia és az empátia a gyerekek elfogadásához, a megfelelő tanítási módszertan megválasztásához nyújthat segítséget.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az általános iskolai tanító és tanár munkája során a legfontosabb, hogy jó kapcsolatot ápoljon a gyerekekkel, és könnyen megértesse magát velük. Ez teszi ugyanis lehetővé az eredményes munkavégzést, valamint a tanterv teljesítését. A tanórákon különböző eszközöket használ és mozgat, valamint akár hosszabb ideig is ülve vagy állva marad. Hogy összes feladatát sikeresen végezhesse, elengedhetetlen számára bizonyos egészségügyi feltételek megléte, mint például:

 • ép beszédkészség – a tanagyag érthető átadására;
 • jó látás, hallás – a számonkérések, dolgozatjavítások stb. során elengedhetetlen;
 • ép végtagok – többek között a tanteremben való közlekedéshez;
 • érzelmi stabilitás – hogy a gyerekekkel is kiegyensúlyozottan tudjon együttműködni.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az általános iskolai tanárnak és tanítónak elsősorban azokban a tantárgyakban kell eredményesnek lennie, amelyeket majd később a diákoknak oktatni szeretne. Legfontosabb tantárgyai a következők:

 • kommunikáció – magyar nyelv és irodalom – a humán tárgyak oktatása végett;
 • környezetismeret – a diákok környezettudatosságra történő nevelése érdekében;
 • testnevelés és sport – a tantárgy oktatásához és a munka fizikai igénybevétellel járó részével való megbirkózáshoz egyaránt;
 • matematika – a reáltantárgyak oktatásának alapját adja meg.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Annak lehet ideális az általános iskolai tanári vagy tanítói munka, aki fontosnak tartja, hogy a társadalom számára hasznos tevékenységet végezhessen, eközben szívesen működik együtt másokkal, és örömmel foglalkozik emberekkel. Kedveli a jól szervezett munkát, amelynek során pontosan tisztában van felelősségének határaival. A szabályokat és határidőket könnyűszerrel betartja. Szívesen irányít másokat feladataik végzésében, és ehhez örömmel megad minden segítséget is. Kedveli a szervezéssel járó feladatokat, azok megoldásában szívesen részt vesz.

 • Közösségi
 • Megvalósító
 • Irányító

Mi jellemző a Általános iskolai tanár, tanító munkájára?

Személyközpontú (85%)
(85 - 15)
Tárgyias (15%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Tanító, illetve Általános iskolai tanár
Felsőoktatási szak neve: Tanító, illetve Általános iskolai tanár (BA)

A munkakör betöltéséhez tanító vagy általános iskolai tanár végzettség szükséges, amely számos egyetemen és főiskolán, Tanító, vagy Általános iskolai tanár szakon (BA) szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi megszerzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Általános iskolai tanárnak vagy tanítónak felsőoktatási intézmények Tanító vagy Általános iskolai tanár szakán lehet tanulni. A képzési idő a tanítóknak 8, míg a tanároknak 10 félév. A képzés része a kötelező iskolai gyakorlat, a hospitálás, valamint a képzés végén egy összefüggő, több hetes tanítási gyakorlat. Az általános iskolai tanárnak készülők az utolsó képzési évben szerezhetnek gyakorlatot.

 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

Az Általános iskolai tanár, tanító szakképesítés megszerzése során a tanult tárgyak mindegyike a pedagógusi szakma végzéséhez elengedhetetlen ismeretekhez kapcsolódik. Tanult tárgyaik többek között:

 • Politikai és állampolgári ismeretek;
 • Magyarország története;
 • Romológiai ismeretek;
 • Oktatáselmélet;
 • Neveléselmélet, nevelésfilozófia;
 • Az emberi fejlődés;
 • Bevezetés a pszichológiába;
 • Multikulturális nevelés.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Az általános iskolai tanár és a tanító szakképzettség megszerzését követően elhelyezkedési lehetőséget elsősorban az állami szektor biztosít. Az elhelyezkedés állami oktatási intézményekben a legegyszerűbb, ahol a pályakezdők a pedagógusi életpályamodellnek megfelelően központilag szabályozott fizetés mellett kezdhetik meg munkájukat. További lehetőség a magániskolákban való elhelyezkedés, ezekbe az intézményekbe nehezebb lehet a bekerülés, valamint a fizetések is az állami szabályozástól függetlenül alakulhatnak.

Az általános iskolai tanárok és tanítók számára a betölthető munkakörök az oktatott tantárgyak specializációira terjedhetnek ki, például:
 • Általános iskolai biológiatanár;
 • Általános iskolai énektanár;
 • Általános iskolai földrajztanár;
 • Általános iskolai informatika-tanár;
 • Általános iskolai magyartanár;
 • Általános iskolai matematikatanár;
 • Általános iskolai nyelvtanár;
 • Általános iskolai számítástechnika tanár.

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.oktatas.hu – az Oktatási Hivatal hivatalos honlapja
 • www.pedagogiai-tarsasag.hu – a Magyar Pedagógiai Társaság hivatalos honlapja
 • Magyar Pedagógia – a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának hivatalos folyóirata
 • Bruner: Az oktatás kultúrája. Fok-Ta Bt. 2004.
 • Bagdy, Jacoby, Kövi, Mirnics: A tehetség kibontakozása. Helikon Kiadó Kft. 2014.
 • Bacsák, Bíró, Sövegházy: Napközi – Otthon az iskolában. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 2012.
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerő-piaci Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
?     www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkájának nehézségeiről kérdeztük Szilviát, aki már több mint 20 éve dolgozik általános iskolai tanítóként: „Nagyon szeretem a gyerekeket, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék foglalkozni. Mint minden munkának, ennek is megvannak az árnyoldalai: egyes gyerekeket nehezebb fegyelmezni, mint a többieket, és egyébként is, nagyon nehéz rendet tartani egyszerre 25-30 7-10 éves között. A dolgozatok javítását általában otthon végzem, ez egy kicsit elvesz a szabadidőmből, de ezt többszörösen ellensúlyozza a gyerekektől kapott sok-sok szeretet és megbecsülés, valamint a legtöbb szülő hálája a munkámért.”

További érdekességek

Tudja-e, ki volt Magyarország történetének egyik legismertebb pedagógusa?

Apáczai Csere János, 17. századi magyar filozófus, teológus, író volt a hazai nevelésügy egyik úttörője. Tanulmányait hazai és hollandiai intézményekben egyaránt végezte, majd megírta Magyar Encyclopaedia című művét. 1653-ban a gyulafehérvári kollégium tanára lett, a rákövetkező évben pedig megírta Magyar Logikátska című, az akkor 9 éves I. Rákóczi Ferencnek ajánlott tankönyvét. Emlékét intézmények, emléktáblák, bélyegek és utcák egyaránt őrzik.

Tudja-e, mit tanítottak régen az iskolákban?

A középkori egyetemek bölcsészeti fakultásának tananyaga a hét szabad művészet - latinul: septemartesliberales- volt. Rendszerezésük Kr. u. az V. századból, MartianusCapella egyik művéből származik. A hét művészet alapvetően két csoportra osztható, az elsőben a szóval, szöveggel foglalkozó tudományok kapnak helyet, a nyelvtan, a retorika és a dialektika. A másik csoportban van a fennmaradó négy tudományág, a csillagászat, a számtan, a mértan és a zene.

 

Tudja-e, melyik volt a magyar oktatásügy fejlődésének egyik legjelentősebb lépcsőfoka?

Mária Terézia a Habsburg-házból származó osztrák főhercegnő, 1740-1780-ig Magyarország királynője volt. Az oktatás mindig is szívügye volt, ezért 1777-ben kiadta Ratio Educationis nevű rendeletét, amelyben állami szabályozás alá vette az addig az egyházak kezében lévő oktatásügyet. Bár nem írt elő tankötelezettséget, a rendelet egységesen rendszerezte a teljes magyar oktatást. A királynő a felvilágosult abszolutizmus gondolatvilága szerint hitt benne, hogy az iskoláknak a közjót kell szolgálniuk.

 

Mit gondol, milyen régre nyúlik vissza az iskolák története?

Már az ókori görög és bizánci kultúrákban is léteztek iskolák, hiszen a fiatal nemzedékek oktatására már akkor is nagy hangsúlyt fektettek. A görög, a római és perzsa hódítások hatására indult meg az iszlám iskolák fejlődése, ahol először mutatkozott igény jól szervezett oktatási szerkezetekre és módszerekre. Ez később a modern európai iskolák fejlődésére is nagy hatással volt, ahol sokáig az oktatás fő célja a latin nyelv tanítása volt, ebben jelentős változást a reneszánsz hozott.

Vissza az listához